Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Styrdokument samt handlingsplaner

De styrdokument verksamheten arbetar efter och har som mål att uppfylla är:

Barnkonventionen

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg

Skollagen

Lpfö 18

 

De handlingsplaner vi arbetar efter är:

Verksamhetsplan/Arbetsplan för Annikas BarnOmsorg

Likabehandlingsplan för Annikas BarnOmsorg

Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skola

 

Tillsyn

Beslut

 

Livsmedelskontroll

Rapport